Regulamin

1. DEFINICJE

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.nawynos.szybmaciej.pl

1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nawynos.szybmaciej.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Właścielem i administratorem sklepu internetowego oraz przechowywanych i przetwarzanych w jego ramach danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o., ul. B. Hagera 41, 41-800 Zabrze, NIP 6480000373, będące także właścicielem marki Restauracja & Bistro Szyb Maciej.

1.5. Towar – produkty i dania prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Górniczym DEMEX sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem sklepu internetowego i realizowane zgodnie z wolą klienta w dowozie lub na miejscu w lokalu przy ul. Srebrnej 6 w Zabrzu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nawynos.szybmaciej.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.nawynos.szybmaciej.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwic, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000137808. Przedsiębiorstwo jest właścicielem marki Restauracja & Bistro Szyb Maciej w Zabrzu.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego np. smartfon z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub złożenie zamówienia bez rejestracji z koniecznością podania niezbędnych danych do wykonania zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX sp. z o.o.,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.nawynos.szybmaciej.pl, dokonać wyboru interesująch klienta produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest podanie odpowiednich informacji – w szczególności kodu pocztowego, adresu e-mail oraz sposobu płatności i metody płatności. W kolejnym kroku należy podać szczegółowy adres dostawy – zawierający przede wszystkim wymagane informacje, które pozwolą sfinalizować zamówienie.

4.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Górniczym DEMEX sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

5.3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować bez podania przyczyny.

5.4. Umowę między Klientem a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając orientacyjny czas dostawy lub odbioru zamówienia.

5.5. Restauracja ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:

 • awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia;
 • wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

5.6. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.

5.7. Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając Kupującemu odpowiednią informację na adres e-mail, na który Kupujący dokonał zamówienia. Wykonanie przez Restaurację wyżej wymienionej czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.8. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA ORAZ ODBIÓR WŁASNY

6.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru miasta Zabrze oraz ścisłego centrum miasta Gliwice i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia z innego regionu polski, zamówienie będzie uznane za błędne, a jego wykonanie nie zostanie zrealizowane.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się własnym środkiem transportowym organizowanym przez Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o.. Sklep internetowy Szyb Maciej Na Wynos udostępnia swoim Klientom także możliwość odbioru osobistego w siedzibie Bistro Szyb Maciej pod adresem Srebrna 6, 40-186 Zabrze-Maciejów. Koszty dostawy wynoszą:

 • przy zamówieniu poniżej 50 zł – 10 zł (na terenie Zabrza i centrum Gliwic);
 • przy zamówieniu powyżej 50 zł – za darmo (na terenie Zabrza i centrum Gliwic);

6.3. Termin realizacji zamówienia z dowozem pod wskazany adres Klienta wynosi około 40 minut – czas ten liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego o przekazaniu do realizacji.

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówką lub kartą poprzez terminal płatniczy. Klient może wybrać także następujące formy płatności on-line za zamówione produkty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

7.2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację .

7.3. W przypadkach pytań lub wątpliwości związanych z płatnościami za zamówienie Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

8. CENY PRODUKTÓW

8.1. Ceny produktów widniejące w systemie do zamawiania on-line podawane są w złotych polskich. Przy realizacji zamówienia każdorazowo zostaje wystawiony paragon fiskalny lub na żądanie Klienta faktura VAT zawierająca właściwe opodatkowanie.

8.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

 • gotówką – zarówno przy odbiorze własnym, jak i odbiorze zamówienia w dostawie;
 • kartą poprzez terminal płatniczy – zarówno przy odbiorze własnym, jak i odbiorze zamówienia w dostawie;
 • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

9.1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.

9.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

10.1. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o., jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres rezerwacje@szybmaciej.pl. Restauracja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11.1. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego Szyb Maciej Na Wynos.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 32 323 14 75 lub 721 455 500, a także mailowo na adres rezerwacje@szybmaciej.pl

11.4. W zgłoszeniu dotyczącym nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Ostatnia wersja regulaminu: 2020-11-17, 15:10:09